Dlaczego warto studiować MBA we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku ?

 • program kształcenia zapewniający zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności;
 • nowoczesna infrastruktura;
 • zajęcia prowadzone przez praktyków i wykładowców z doświadczeniem praktycznym;
 • studia podyplomowe nieodłącznie związane z rozwojem kariery zawodowej osób już pracujących;
 • nowe doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas studiów MBA czynią absolwentów psychicznie silniejszymi;
 • możliwość ciągłego doskonalenia i zdobywania aktualnej wiedzy w  MBA Business Club WANS.

MBA – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Master of Business Administration to światowy standard kształcenia osób mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku prowadzi je od 2002 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Oferta MBA jest skierowana do średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową. Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Dz.U. 2016-12-30 poz. 2259 dyplom ukończenia studiów MBA uprawnia do kandydowania na członków Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa bez konieczności zdawania egzaminu.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem. Koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, projektów konsultingowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, wyjazdów szkoleniowych oraz pracy dyplomowej. Absolwenci MBA są wyposażeni w nowoczesne narzędzia analityczne i umiejętności praktyczne rozwiązywania problemów organizacyjnych. Program studiów zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

WSFiZ (teraz: WANS) ZAWARŁA UMOWĘ O WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI STUDIÓW MASTER OF BUSINES ADMINISTRATION Z FACHHOCHSCHULE DES MITTELSTAND (FHM) W NIEMCZECH.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 • dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
 • kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

W ramach każdego modułu wyróżnione są bloki przedmiotowe i tematyczne. Program studiów jest realizowany w czasie 402 godzin.

Zajęcia na studiach MBA prowadzone są także w formie online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

 1. Współczesne koncepcje zarządzania
 2. Analiza strategiczna i strategie organizacji
 3. Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja
 4. Zarządzanie projektami

II UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Przywództwo i tworzenie zespołów
 3. Zachowania organizacyjne
 4. Coaching
 5. Negocjacje

III MARKETING

 1. Zarządzanie marketingowe
 2. Marketing międzynarodowy
 3. Badania marketingowe
 4. Public relations – zarządzanie wizerunkiem i reputacją
 5. Techniki autoprezentacji
 6. E-biznes
 7. Zarządzanie sprzedażą

IV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Zarządzanie finansami
 2. Analiza i planowanie finansowe
 3. Rachunkowość zarządcza
 4. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
 5. Projekty inwestycyjne

V Wizyty studyjne i wykłady gościnne

PRACA DYPLOMOWA

Praca dyplomowa (praca końcowa) ma na celu pobudzenie twórczego myślenia oraz zastosowanie zdobytej w trakcie MBA wiedzy do rozwiązania konkretnych problemów organizacji. Doboru tematów pracy dokonują słuchacze. Preferowana jest praca grupowa (2-3 osobowe zespoły). Zakres pracy obejmuje diagnozę i propozycje rozwiązań konkretnego problemu organizacji. W trakcie przygotowania pracy przewidziane są metodyczne i merytoryczne konsultacje z promotorem. Egzamin końcowy w formie prezentacji pracy odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

METODY NAUCZANIA

Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia, pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Są to osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną, legitymujące się doświadczeniem praktycznym, wykorzystujące metody interaktywne w kształceniu umiejętności słuchaczy.

SYSTEM OCEN

Każdy przedmiot kończy się wystawieniem oceny, w dużym stopniu w oparciu o samodzielną pracę słuchaczy poza zajęciami. Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, złożenie pracy końcowej i przystąpienie do egzaminu końcowego oraz wniesienie niezbędnych opłat.

WYJAZDY STUDYJNE

Organizowany słuchaczom wyjazd studyjny obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast pozostałe koszty ponosi szkoła.

DYPLOM UKOŃCZENIA MBA

Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej są kształtowane z uwzględnieniem warunków realizacji MBA w uczelni partnerskiej oraz wymogów ich akceptacji przez uczelnię partnerską w Niemczech.

Rozpoczęcie kolejnej edycji studium następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów. Zajęcia rozpoczynają się w październiku lub lutym i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele w wymiarze ośmiu godzin dziennie (na życzenie uczestników dni zajęć mogą ulec zmianie na przykład na piątki i soboty). W przypadku zajęć prowadzonych przez wykładowców uczelni partnerskiej organizacja zajęć może być inna (trzy kolejne dni tygodnia). Zestaw przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy w ramach poszczególnych modułów na życzenie słuchaczy może ulec zmianie.

 

KOSZTY STUDIÓW

 • wpisowe: 500 zł
 • czesne brutto: 12 500 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł
 • wydanie dyplomu MBA w języku polskim: 40 zł

Kontakt:

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
tel: +48 85 67 85 845
e-mail: ckp@wans.edu.pl

MBA BUSINESS CLUB WANS

W dniu 25 listopada 2020 z inicjatywy absolwentów kierunku studiów podyplomowych Master of Business Administration w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (teraz: Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku) powołano MBA Business Club WANS.

Dołącz do MBA Business Club WANS.