ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE

Celem studiów podyplomowych jest rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy i planowania finansowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Korzyści
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie wykonywania różnorodnych analiz na potrzeby biznesu. Podstawą tych umiejętności będą modele finansowe z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych rozwijane następnie w oparciu o narzędzia planowania i zarządzania. Zdobyta wiedza powinna pozwolić na pełnienie przez słuchaczy ról analityków finansowych oraz autorów planów biznesowych.
Absolwenci studium będą dysponować praktyczną wiedzą narzędziową możliwą do zastosowania w firmach różnej wielkości oraz pod kątem różnych zastosowań (np. studium wykonalności,  planowanie finansowe i budżetowanie, raportowanie controllingowe, polityka cenowa, zarządzanie wartością firm i klientów).

Słuchacze
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach analityków. Studium jest kierowane także do menedżerów pragnących rozwijać posiadane kwalifikacje analityczne lub zdobyć orientację w możliwościach kontrolingu finansowego.

Wykładowcy
Wykładowcy tworzą zespół doświadczonych praktyków oraz nauczycieli akademickich mających doświadczenie w realizacji projektów doradczych. W ten sposób gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia

Ramowy program
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Program składa się z trzech bloków programowych, w których dominować będą zajęcia warsztatowe.

 • System podatkowy
 • Komputerowe wspomaganie analizy finansowej
 • Analizy ryzyka inwestycyjnego
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość w planowaniu finansowym
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość zarządcza
 • Planowanie finansowe
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Zewnętrzne źródła informacji do analiz finansowych w przedsiębiorstwie
 • Praca zaliczeniowa – projekt

Warunki zaliczenia i organizacja
Studia  trwają dwa semestry. Semestr II przeznaczony jest przede wszystkim na praktyczne przećwiczenie koncepcji analiz biznesowych przedstawionych w trakcie zajęć semestru I.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się pod warunkiem obrony pracy końcowej polegającej na sporządzeniu raportu z rozwiązania konkretnego problemu analitycznego
Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na  ocenę.

Koszt studiów

 • cena brutto 4200,00 zł (jednorazowo 3990 zł lub w 4 ratach po 1050 zł)
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł

Uczelnia oferuje wiele ulg, aby ułatwić podjęcie decyzji o zapisaniu się na studia podyplomowe celem podniesienia swoich kompetencji (wykaz ulg dostępny jest w zakładce „ULGI” – centrumpodyplomowe.pl).