ANIMACJA KULTURY

Celem studiów Animacja kultury  jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do wykonywania zawodu animatora kultury – instruktora, edukatora  i organizatora działań w obszarze kultury. Słuchacze zdobędą wykształcenie pozwalające na profesjonalne organizowanie działalności w zakresie upowszechniania i animowania działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych w  środowiskach lokalnych. W trakcie studiów słuchacze poznają społeczne uwarunkowania animacji kulturalnej, będą przygotowani teoretyczne i praktyczne do inicjowania kreatywnych działań w przestrzeni społeczno – kulturowej oraz podejmowania aktywności i realizacji projektów z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

Cele studiów:

  • zapoznanie słuchaczy z problematyką animacji społeczno-kulturalnej, diagnozowaniem potrzeb społeczno-kulturowych i organizowaniem działalności animacyjnej w środowiskach lokalnych;
  • przybliżenie wiedzy w zakresie projektowania i organizowania wydarzeń kulturalnych, artystycznych, społecznych, edukacyjnych oraz tworzenia wniosków aplikacyjnych, zarządzanie projektem i jego ewaluacja.
  • przekazanie wiedzy z zakresu wybranych aspektów prawnych i finansowania kultury, marketingu w kulturze;
  • zdobycie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji oraz psychologicznych aspektów pracy animatora kultury;
  • nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań animacyjnych-twórczych, inspirowanych sztuką: plastyką, teatrem, tańcem, muzyką, tekstem literackim oraz kreowaniem sytuacji twórczych w przestrzeni.

Studia adresowane są do animatorów kultury, instruktorów i twórców, nauczycieli, osób zarządzających placówkami kultury, pracowników: domów kultury, bibliotek, placówek oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych (starostw oraz urzędów miast i gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką animacji społeczno- kulturalnej.

Założenia programowe
Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych – 30 punktów ECTS.

Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

Lp Nazwa modułu/przedmiotu Liczba godzin
I Animacja społeczno-kulturalna       70
1 Animacja społeczno-kulturalna, problemy i wyzwania 15
2 Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturowych środowisk lokalnych 10
3 Tożsamość kulturowa w działaniach animacyjnych 10
4 System i zasady projektowania wydarzenia kulturalnego – artystycznego, społecznego, edukacyjnego 10
5 Organizacja wydarzeń kulturalnych adresowanych do różnych grup odbiorców 10
6 Projekty – tworzenie wniosków aplikacyjnych, zarządzanie projektem, ewaluacja 15
II Aspekty prawno – finansowe  działalności kulturalnej                              15
7 Wybrane aspekty prawne działalności kultury – Prawo autorskie, RODO 10
8 Źródła finansowania działalności kulturalnej, sponsoring 5
III Marketing w działalności kulturalnej  15
10 Promocja działań kulturalnych 10
12 Warsztat kreatywnego pisania 5
IV Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej  w pracy animatora 40
13 Komunikacja interpersonalna 10
14 Psychologiczne aspekty pracy animatora kultury 20
15 Sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne 10
V Warsztaty edukacji twórczej 60
16 Plastyka jako forma animacji 10
17 Działania animacyjne poprzez teatr 10
18 Gry i zabawy taneczne 10
19 Muzyka inspiracją do działań twórczych 10
20 Tekst literacki inspiracją do działań twórczych 10
21 Animacja w przestrzeni – kreowanie sytuacji twórczych 10
godz. 200

 

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi wyższych uczelni, jak również doświadczeni praktycy związani z instytucjami kultury.

Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych, angażujących uczestników.

Opłata za studia:

  • cena brutto 4200,00 zł
  • wpisowe: 250 zł
  • opłata archiwizacyjna: 150 zł
  • wydanie świadectwa: 60 zł

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Animacja kultury” wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i zdanie ustnego egzaminu końcowego z zakresu wykładanych treści.