ARTETERAPIA I TERAPIA ZAJĘCIOWA – ORGANIZACJA I PROWADZENIE

Studia Arteterapia i terapia zajęciowa – organizacja i prowadzenie mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania w pracy z osobami zarówno zdrowymi jak i o różnych dysfunkcjach psychofizycznych. Jednocześnie celem studiów jest dostarczenie wiedzy psychologicznej oraz przygotowanie warsztatowe i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej. Studia doskonalą kluczowe kompetencje konieczne w pracy arteterapeutycznej i obejmują: trening rozwoju osobistego oraz warsztaty rozwijające metodyczne umiejętności pracy z grupą, konstruowania programów arteterapeutycznych a także podejmowania oddziaływań z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej Słuchacze poznają różne metody pracy arteterapeutycznej poprzez: dramę, choreoterapię, muzykoterapię, sztuki plastyczne, rękodzieło artystyczne oraz pedagogikę zabawy i biblioterapię.

Oferta skierowana jest do pedagogów, nauczycieli, psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowo- wychowawczych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pracowników socjalnych i osób pracujących w instytucjach pomocy rodzinie oraz wszystkich osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem. Adresatami studiów są m.in. pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych, kuratoryjnych, pomocy społecznej i służby zdrowia, placówek kultury i organizacji pozarządowych, studenci ostatniego roku pedagogiki i psychologii oraz wolontariusze.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 325 godz. dydaktycznych – 40 punktów ECTS.

Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

 • Trening rozwoju osobistego      – 25 godz.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii – 10 godz.
 • Metodyka pracy arteterapeutycznej – 20 godz.
 • Warsztat umiejętności społecznych      – 15 godz.
 • Warsztat pracy z grupą – organizacja i prowadzenie – 20 godz.
 • Drama – 25 godz.
 • Choreoterapia – 25 godz.
 • Muzykoterapia – 25 godz.
 • Bilblioterapia – 25 godz.
 • Sztuki plastyczne – 25 godz.
 • Terapia zajęciowa – 25 godz.
 • Pedagogika zabawy – 25 godz.
 • Warsztat kreatywności – 15 godz.
 • Seminarium dyplomowe – konstruowanie programów arteterapeutycznych – 20 godz.
 • Warsztat arteterapeutyczny – prowadzenie zajęć, superwizja – 25 godz.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Arteterapia i terapia zajęciowa – organizacja i prowadzenie” wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i zdanie ustnego egzaminu końcowego z zakresu wykładanych treści.

Koszty studiów:

 • cena brutto 7500,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł