BIBLIOTERAPIA

Studia podyplomowe Biblioterapia mają na celu doskonalenie kompetencji zawodowych pozwalających na profesjonalne podejmowanie oddziaływań inspirowanych  literaturą w różnych obszarach pracy dydaktycznej, wychowawczej, psychoedukacyjnej i terapeutycznej. Dostarczą wiedzy teoretycznej opartej na podstawach psychologiczno – literackich oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania różnorodnych form pracy z tekstem, będącym inspiracją do działań twórczych, stymulujących kreatywność, pobudzających aktywność uczestników. Jednocześnie celem studiów jest przybliżenie nowego, szerszego spojrzenia na literaturę i ukazanie możliwości jej wykorzystania oraz pogłębienie zainteresowań uczestników wartościową książką  i jej możliwościami w wspieraniu rozwoju społeczno – emocjonalnego.

Oferta skierowana jest do pedagogów, nauczycieli, psychologów, bibliotekarzy, animatorów kultury, psychologów, terapeutów warsztatów terapii zajęciowej, pracowników socjalnych i domów opieki oraz studentów ostatniego roku pedagogiki i psychologii, wolontariuszy. Adresatami studiów są m.in. pracownicy bibliotek, placówek oświatowo – wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedszkoli, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, osoby pracujące w instytucjach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej oraz osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą psychopedagogiczną.

Studia doskonalą kluczowe kompetencje warsztatowe w zakresie biblioterapii oraz dostarczają wiedzy potrzebnej do podejmowania działań twórczych inspirowanych literaturą.

Założenia programowe
Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych – 30 punktów ECTS.

Program jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na zdobycie wiedzy w zakresie profesjonalnego podejmowania oddziaływań terapeutycznych z wykorzystaniem tekstu literackiego i praktycznych umiejętności pracy z grupą w różnych obszarach: dydaktycznym, wychowawczym, psychoedukacyjnym i terapeutycznym.

Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, pracy dyplomowej oraz sperwizji, w razie zaistniałej potrzeby realizowane będą online.

Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Teoretyczne podstawy biblioterapii – 10 godz.
 2. Rozwój psychospołeczny człowieka, a potrzeby czytelnicze – 10 godz.
 3. Literatura w terapii i wspomaganiu rozwoju – 10 godz.
 4. Bajki terapeutyczne w pracy z dziećmi – 20 godz.
 5. Baśnie w pracy biblioterapeutycznej – 20 godz.
 6. Biblioterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie – 15 godz.
 7. Metodyczne podstawy pracy z grupą – 15 godz.
 8. Biblioterapia w pracy edukacyjno -wychowawczej i profilaktycznej – 15 godz.
 9. Biblioterapia w pracy z osobami o specjalnych potrzebach, chorymi i niepełnosprawnymi – 15 godz.
 10. Biblioterapia w pracy z seniorami – 15 godz.
 11. Arteterapia, jako metoda w pracy biblioterapety – 20 godz.
 12. Warsztat kreatywności – 15 godz.
 13. Warsztat biblioterapii – opracowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć, superwizja – 20 godz.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Biblioterapia” wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego ustnego z zakresu wykładanych treści.

Koszt studiów:

 • cena brutto 4200,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł