DZIEDZICTWO KULTUROWE I EDUKACJA REGIONALNA

Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe i edukacja regionalna mają na  celu doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie edukacji regionalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przygotowanie słuchaczy do pracy edukatora wiedzy o regionie.  Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczą dziedzictwa kulturowego Podlasia, ochrony jego zasobów oraz praktyczne umiejętności sprawnego  i efektywnego podejmowania działań   w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji regionalnej, inicjowania twórczych przedsięwzięć inspirowanych tożsamością kulturową  i  tradycją regionu oraz realizacji zajęć i projektów  edukacyjnych z wykorzystaniem walorów kulturowych i historycznych Podlasia.

Studia adresowane są do nauczycieli, animatorów kultury, bibliotekarzy, edukatorów, muzealników, instruktorów i twórców, osób zarządzających placówkami kultury. Adresatami studiów są m.in. pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, domów kultury, bibliotek, muzeów, organizacji pozarządowych, osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury samorządów lokalnych (starostw oraz urzędów miast i gmin) oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji kulturowej.

Studia doskonalą kluczowe kompetencje konieczne do prowadzenia edukacji regionalnej i obejmują zagadnienia dotyczące: edukacji międzykulturowej, uwarunkowań regionu: historycznych, socjologicznych oraz geograficzno – przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego Podlasia, w tym obrzędy i zwyczaje. Program kształcenia przewiduje warsztaty edukacji regionalnej,  podczas których słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności do prowadzenia działań edukacyjnych inspirowanych sztuką  i twórczością ludową. Ponadto studia obejmują zagadnienia dotyczące promocji dziedzictwa kulturowego, nowych metod i technologii stosowanych w edukacji regionalnej, a także tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych.

Założenia programowe
Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych – 30 punktów ECTS.

Program jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na zdobycie wiedzy w zakresie edukacji regionalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz praktycznych umiejętności do pracy w charakterze edukatora wiedzy o regionie.

Zajęcia mają charakter wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, gier symulacyjnych, pracy dyplomowej w formie opracowania projektu edukacyjnego w zakresie dziedzictwa kulturowego i edukacji regionalnej,    w razie zaistniałej potrzeby realizowane będą online.

Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

 Dziedzictwo kulturowe Podlasia

 1. Edukacja międzykulturowa – 10 godz.
 2. Dziedzictwo kulturowe Podlasia – 10 godz.
 3. Historyczne i socjologiczne uwarunkowania regionu – 10 godz.
 4.   Bogactwo geograficzno-przyrodnicze regionu – 10 godz.

Warsztaty edukacji regionalnej

 1. Rękodzieło artystyczne – 15 godz.
 2. Tańce tradycyjne – 15 godz.
 3. Teatr obrzędowy – 15 godz.
 4. Obrzędy i zwyczaje Podlasia – 10 godz.
 5. Muzyka i pieśni regionalne – 10 godz.
 6. Gry i zabawy ludowe – 10 godz.
 7. Fotografia jako muzealium – 10 godz.
 8. Zasoby muzealne w pracy edukacyjnej – 10 godz.

Marketing w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego  i edukacji regionalnej

 1. Promocja dziedzictwa kulturowego i regionu – 10 godz.
 2. Nowe metody i technologie w edukacji regionalnej – 10 godz.

Prezentacja problemowa zasobów dziedzictwa kulturowego

 1. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku – 10 godz.
 2. Szlak Rękodzieła Ludowego – Sokółka, Lipsk, Czarna Wieś Kościelna, Janów – 10 godz.

Seminarium dyplomowe

 1. Opracowanie projektów edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego i edukacji regionalnej – 25 godz.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Dziedzictwo kulturowe i edukacja regionalna” wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego ustnego z zakresu wykładanych treści.

Koszt studiów:

 • cena brutto 4200,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł