FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW DLA MENEDŻERÓW

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anatoliusz Kopczuk – wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej, wykonawca lub współwykonawca projektów i usług o charakterze doradczym dla około 80 przedsiębiorstw , instytucji i banków (analizy finansowe, analizy strategiczne, wyceny przedsiębiorstw, programy restrukturyzacyjne, propozycje układowe, biznes plan, analizy projektów inwestycyjnych); członek rad nadzorczych przedsiębiorstw; funkcje kierownicze na Uczelni.

Na sytuację finansową przedsiębiorstwa wpływają wszyscy jego pracownicy, ale nie wszyscy orientują się w jej niuansach. Niedostatek wiedzy o finansach uświadamiany jest zwłaszcza w sytuacji ponoszenia strat i powstania zagrożenia stabilności finansowej. Potrzeba wzbogacenia tej wiedzy staje się ważna także przy zmianie stanowiska, zmianie zakresu obowiązków czy awansie zawodowym. Propozycja studiów finansowych dla niefinansistów pozwala sprostać tym wyzwaniom. Ich celem jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu finansów oraz przekazanie wiedzy na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Celem studiów jest wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją finansową oraz przeprowadzania przeddecyzyjnych analiz finansowych.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie poszukiwania i interpretacji informacji finansowych, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jej zagrożeń, zarządzania płynnością finansową, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, wykorzystywania informacji finansowej w zarządzaniu. Ważną wartością jest również poprawa komunikacji ze służbami finansowymi przedsiębiorstwa i instytucjami finansowymi.

SŁUCHACZE
Studia skierowane są do osób bez specjalistycznego przygotowania finansowego, zainteresowanych poznaniem i zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Słuchaczami studiów mogą być pracownicy wszystkich działów przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza niefinansowych, oraz kierownicy projektów, menedżerowie, członkowie organów nadzorczych, właściciele przedsiębiorstw.

WYKŁADOWCY
Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także praktycy z doświadczeniem dydaktycznym – pracownicy przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na poznanie zasad i poszczególnych instrumentów finansowych oraz ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej.

 1. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem – współczesne trendy
 2. Elementy prawa gospodarczego – aspekty finansowe
 3. Rachunkowość jako źródło informacji zarządczej
 4. Czytanie sprawozdań finansowych – analiza finansowa
 5. Zarządzanie kosztami i rentownością
 6. Zarządzanie płynnością finansową
 7. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
 8. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa i struktura kapitału
 9. Planowanie działań biznesowych
 10. Controlling  operacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 11. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 12. Strategie podatkowe
 13. Wartość przedsiębiorstwa – podstawy wyceny

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku) otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Koszty studiów

 • cena brutto 4200,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł