KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Studium adresowane jest do osób posiadających wyższe wykształcenie (magisterskie lub licencjackie), chcących rozwijać kreatywność, która wpływa na innowacyjność własną oraz przedsiębiorstw i wszelkich organizacji.

CEL

Celem studium jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu twórczego myślenia i kreatywności, oraz kompetencji w zakresie autoprezentacji, kształtowania wizerunku, etycznego i odpowiedzialnego działania oraz pracy i zarządzania w zespole.

KORZYŚCI

Absolwenci studium:

 • znają i rozumieją terminologię związaną z innowacyjnością, zarządzaniem innowacjami oraz wiedzę o relacjach innowacyjności do kreatywności i przedsiębiorczości,
 • posiadają umiejętność analitycznego spojrzenia na procesy kreatywne i innowacyjne oraz potrafią je prognozować i oceniać ich skutki z wykorzystaniem metod zarządzania innowacjami,
 • są gotowi do krytycznej oceny posiadanej wiedzy za zakresu innowacyjności i umiejętności zarządzania innowacjami oraz podjęcia działań w kierunku dalszego doskonalenia się i jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie,
 • są gotowi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potrafią myśleć i działać w sposób zorganizowany i elastyczny.

WYKŁADOWCY

Wykładowcy tworzą zespół doświadczonych praktyków (ekspertów z branżowym doświadczeniem) oraz nauczycieli akademickich mających doświadczenie w realizacji projektów biznesowych. W ten sposób gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia.

PROGRAM RAMOWY

Program obejmuje 180 godzin zajęć (dwa semestry). Planowana jest realizacja zajęć dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Program zawiera następujące zagadnienia:

 • twórcze myślenie i kreatywność,
 • kompetencje i etyka w biznesie,
 • innowacje,
 • badania i rozwój,
 • koncepcje i metody zarzadzania,
 • neurodydaktyka,
 • myślenie i działanie w zespole,
 • przedsiębiorczość i zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie,
 • komercjalizacja i internacjonalizacja.

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku) otrzymuje się pod warunkiem: uczestnictwa w zajęciach, uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS, zdaniu egzaminu końcowego.

Koszt studium

 • cena brutto (czesne): 4 500,00 zł (jednorazowo 4275 zł lub w 4 ratach po 1125 zł)
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł