MENEDŻER KULTURY

Studia podyplomowe Menedżer Kultury odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych menedżerów kultury, dostarczą wiedzy, umiejętności, lepszej znajomości siebie i własnych możliwości.

Studia adresowane są osób zarządzających placówkami kultury, menedżerów kultury, twórców i animatorów kultury, do pracowników samorządów lokalnych (starostw i urzędów miast, miast i gmin oraz gmin) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w sferze kultury.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat efektywnego zarządzania instytucją kultury i jej funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami, kreatywnego i skutecznego realizowania działalności merytorycznej oraz rozwój osobisty i zawodowy.

Cele studiów:

  • zapoznanie słuchaczy z metodami nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury;
  • przekazanie wiedzy z zakresu prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, tworzenia jej wizji i strategii;
  • zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, w tym: umiejętności komunikacji, negocjacji, autoprezentacji jak również kierowania kadrą i twórczego przywództwa
  • przekazanie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych oraz przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

1. Założenia programowe
Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godz. dydaktycznych – 30 punktów ECTS.
Program studiów zawiera następujące zagadnienia:

I. Nowoczesne zarządzanie instytucją kultury:
1. Zarządzanie organizacją – metody i trendy
2. Strategia zarządzania instytucją kultury – wizja i misja
3. Ekonomia kultury i źródła finansowania kultury
4. Przedsiębiorczość w kulturze
5. Projekty i wnioski aplikacyjne

II. Aspekty prawne w kulturze
6. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury
7. Prawo autorskie
8. Zamówienia publiczne

III. Marketing w kulturze
9. Promocja i wizerunek instytucji kultury
10. Sponsoring w działalności kulturalnej

IV. Komunikacja interpersonalna
11. Komunikacja werbalna i niewerbalna
12. Negocjacje
13. Sztuka autoprezentacji i wystąpienia publiczne

V. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
14. Psychologia pracy zespołowej
15. Psychologia kierowania ludźmi
16. Coaching

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi WANS oraz innych wyższych uczelni białostockich i warszawskich, jak również praktycy związani z instytucjami kultury.
Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych, angażujących uczestników.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Menedżer Kultury” wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego ustnego z zakresu wykładanych treści.

Koszt studiów:

  • cena brutto 4500,00 zł
  • wpisowe: 250 zł
  • opłata archiwizacyjna: 150 zł
  • wydanie świadectwa: 60 zł