ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MODUŁU DOTYCZĄCEGO MONITORINGU DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ – EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

Adresatami studiów są wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele pragnący zdobyć uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora. Studia podyplomowe uprawniają do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły /placówki oświatowo –wychowawczej /.

PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U.Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami/,
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. Nr. 184 z dnia 3 listopada 2009r., poz. 1436/.

CEL STUDIÓW

 • wyposażenie uczestników w wiedzę, praktyczne umiejętności oraz narzędzia niezbędne do kierowania szkołą lub placówką opiekuńczo-wychowawczą
 • przygotowanie do prawidłowego i efektywnego zarządzania
 • spełnienie warunków wymaganych do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora szkoły.

RAMOWY PROGRAM

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Monitoring działalności oświatowej
  Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązującego prawa
  Metodologie badań pedagogicznych. Zarys
  Ewaluacja zewnętrzna. Organizacja, metodologia, efekty
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole:
  Wybór obszarów poddanych badaniu i określenie standardów
  Organizacja badania. Triangulacja źródeł i metod. Narzędzia
  Prowadzenie badań. Problemy komunikacyjne. Etyka badacza
  Opracowanie wyników i wniosków
  Wykorzystanie wyników ewaluacji w dalszej pracy
 • Zarządzanie kadrami. Systemy motywacyjne
 • Zarządzanie konfliktami w zespole. Negocjacje
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
 • Planowanie budżetu szkoły. Zadania organu prowadzącego
 • Elementy marketingu w promocji szkoły
 • Elementy psychologii
 • Prawo oświatowe
 • Prawo pracy. Karta Nauczyciela
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu oświatą
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki w szkole lub placówce oświatowo-wychowawczej

Koszty studiów

 • cena brutto 4200,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł