POMOC PSYCHOLOGICZNA

Studia podyplomowe Pomoc psychologiczna

mają na celu doskonalenie  kompetencji zawodowych pozwalających na  profesjonalne udzielanie pomocy psychologicznej i interwencji. Jednocześnie celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności oraz przygotowanie słuchaczy w zakresie niesienia pomocy osobom zgłaszającym się po pomoc  oraz z trudnościami życiowymi.

Studia doskonalą kluczowe kompetencje konieczne w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego i obejmują: trening interpersonalny oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z osobami potrzebującymi poradnictwa: dziećmi, młodzieżą, rodziną, a także podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy i interwencji psychologicznej. Słuchacze poznają różne formy pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów warsztatów terapii zajęciowej,  kuratorów,  studentów ostatniego roku pedagogiki i psychologii oraz wolontariuszy. Adresatami studiów są m. in. pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek oświatowo – wychowawczych, przedszkoli, organizacji pozarządowych, osoby pracujące w instytucjach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą psychopedagogiczną.

Założenia programowe
Studia trwają 3 semestry i obejmują 375 godz. dydaktycznych – 45 punktów ECTS.

Program jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności potrzebne do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz interwencji psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, pracy  dyplomowej   i superwizji, w razie zaistniałej potrzeby realizowane będą online.

Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Trening interpersonalny – 40 godz.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej – 10 godz.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej – 10 godz.
 • Warsztat kontaktu indywidualnego – 35 godz.
 • Grupowe metody pomocy psychologicznej – strategie i umiejętności pracy z grupą – 40 godz.
 • Terapia poznawczo-behawioralnej w pracy z klientem – 40 godz.
 • Arteterapia jako metoda psychoterapii – 40 godz.
 • Interwencja i pomoc w kryzysach osobistych – 40 godz.
 • Terapia systemowa dziecka i rodziny – 40 godz.
 • Socjoterapia jako metoda pracy z grupą – 30 godz.
 • Motywowanie do korzystania z pomocy i opracowywanie planu pomocy – 40 godz.

Słuchacze pod kierunkiem doświadczonych specjalistów pracować będą nad wzbogacaniem własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego, które docelowo służyć będą osobom zgłaszającym się po pomoc psychologiczną.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Pomoc psychologiczna” wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego ustnego z zakresu wykładanych treści.

Koszt studiów:

 • cena brutto 7500,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł