ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Kierownikiem studium jest mgr Krzysztof Rogoziński – starszy specjalista ds. bhp, wieloletni  pracownik tej służby z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Kieruje studium i jednocześnie wykłada jeden z przedmiotów. Oprócz tego prowadzi zajęcia z tej tematyki w wielu firmach prywatnych i instytucjach publicznych.

Podstawowym celem studium jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i umiejętnością ich interpretacji. Nie mniej ważnym celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz zdobycie kwalifikacji do osiągania wyższych szczebli awansu zawodowego w służbie bhp.

KORZYŚCI
Ukończenie studium stanowi spełnienie wymogu rozporządzenia Rady Ministrów z  02.11.2004 r., zmieniającego wymaganie kwalifikacyjne pracowników służby bhp i obowiązującego od 1 lipca 2005 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 01.07.2013 r. problematyką bhp mogą zajmować się tylko i wyłącznie absolwenci studiów tego kierunku. Świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia inspektora bhp w zakładzie pracy lub instytucji i możliwość awansu zawodowego. Oprócz tego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

WYKŁADOWCY
Kadrę stanowi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników służby bhp, specjalistów z zakresu ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Podstawową formą zajęć z poszczególnych przedmiotów jest wykład, pokaz i ćwiczenia symulacyjne. Wykładowcy wykorzystują nowoczesne multimedialne środki komunikacji oraz w niektórych przypadkach odsyłają do wglądu do oryginałów papierowych dokumentów lub aktów prawnych.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach dwóch semestrów w trybie zjazdów sobotnio – niedzielnych. Zjazdy odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Program studiów jest realizowany w formie bloków tematycznych realizowanych w ramach 14 przedmiotów. Zagadnienia z poszczególnych przedmiotów uzupełniają się tworząc logiczną całość.

PRZEDMIOTY

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Podstawy dydaktyki. Metodyka szkoleń bhp
 • Prawo pracy w państwach UE i FTAA.  Dyrektywy UE i konwencje MOP
 • Prawna ochrona pracy w Polsce
 • Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w procesach pracy
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe w procesach pracy i ich pomiary
 • Zasady i metody eliminacji lub ograniczania tych czynników
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego
 • Metody pracy służby bhp
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Ochrona przeciwpożarowa

Koszty studiów

 • cena brutto 4200,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł