ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Celem studium jest komplementarne kształcenie kadr wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W sposób szczególny dążymy do przekazania wiedzy odnośnie standardów nowoczesnego zarządzania JST i umiejętności ich zastosowania. Słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności budowania relacji wewnątrz jednostki oraz z jej otoczeniem. Poprzez wzrost kompetencji kadry zarządzającej JST chcemy oddziaływać  na kierunek zmian i rozwoju w regionie.

KORZYŚCI
Studia pozwolą zdobyć słuchaczom umiejętności w zakresie optymalizacji zasad organizacji i  funkcjonowania JST. Podstawą tych umiejętności będą prezentowane przykłady dobrych praktyk w zakresie omawianej kwestii problemowej i ich indywidualna adaptacja dla konkretnej JST. Obcowanie w towarzystwie osób zawodowo zajmujących się  problematyką samorządu pozwoli na poszerzenie kontekstu wykonywanych zadań oraz umożliwi absorpcję sprawdzonych rozwiązań. Dobór treści programowych gwarantuje kontakt z kluczowymi obszarami funkcjonowania samorządu oraz umożliwia nabycie wiedzy na temat pożądanych standardów ich zagospodarowania. Absolwenci studium dysponować będą praktyczną wiedzą na temat modelowania zmian sektorze administracji publicznej.

SŁUCHACZE
Studia adresowane są do osób zorientowanych na problematykę JST. Oferta kierowana jest do  pracowników sektora administracji publicznej jak i kandydatów na te stanowiska. Słuchaczami studium  mogą być absolwenci kierunków prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, marketing, finanse oraz innych których treści oddziaływają na sposób kształtowania organizacji i zarządzania JST.

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu zarządzania jednostkami samorządowymi  poziomu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Kadra dydaktyczna łączy środowisko świata nauki specjalizującego w tematyce JST oraz praktyków. Oprócz nauczycieli akademickich w skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego woj. podlaskiego.

RAMOWY PROGRAM
Program obejmuje  180 g. zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Ramowy program zajęć:

 • organizacja i funkcjonowanie samorządu w RP
 • polityka lokalna i regionalna
 • zadania publiczne i sposoby ich finansowania
 • instrumenty i zasady zarządzania strategicznego
 • budowanie relacji z otoczeniem JST
 • miejsce JST w modelu współpracy sieciowej
 • innowacje w samorządzie
 • finanse jednostki samorządu terytorialnego
 • kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym
 • kreowanie polityki inwestycyjnej w samorządzie
 • polityka społeczna w samorządzie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie gospodarką komunalną
 • zarządzanie gospodarką przestrzenną
 • zarządzanie projektami UE
 • prawo w działalności JST (zamówienia publiczne, prawo miejscowe)
 • polityka UE a funkcjonowanie samorządu

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA
Studia  trwają dwa semestry. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku) otrzymuje się po przygotowaniu i obronie projektu dyplomowego (np. strategia komunikacji JST, plan rewitalizacji).

Koszty studiów

 • cena brutto 4200,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł