MBA – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia, kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania, przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa, przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
W ramach każdego modułu wyróżnione są bloki przedmiotowe i tematyczne. Program studiów jest realizowany w czasie 402 godzin.

Zajęcia na studiach MBA prowadzone są także w formie online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

 1. Organizacja i zarządzanie
 2. Analiza strategiczna i strategie organizacji
 3. Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja
 4. Zarządzanie projektami

II UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Przywództwo i tworzenie zespołów
 3. Zachowania organizacyjne
 4. Coaching
 5. Negocjacje

III MARKETING

 1. Zarządzanie marketingowe
 2. Marketing międzynarodowy
 3. Badania marketingowe
 4. Public relations – zarządzanie wizerunkiem i reputacją
 5. Techniki autoprezentacji
 6. E-biznes
 7. Zarządzanie sprzedażą

IV FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Zarządzanie finansami
 2. Analiza i planowanie finansowe
 3. Rachunkowość zarządcza
 4. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
 5. Projekty inwestycyjne

VI Wizyty studyjne i wykłady gościnne

PRACA DYPLOMOWA

Praca dyplomowa (końcowa) ma na celu pobudzenie twórczego myślenia oraz zastosowanie zdobytej w trakcie MBA wiedzy do rozwiązania konkretnych problemów organizacji. Doboru tematów pracy dokonują słuchacze. Preferowana jest praca grupowa (2-3 osobowe zespoły). Zakres pracy obejmuje diagnozę i propozycje rozwiązań konkretnego problemu organizacji. W trakcie przygotowania pracy dyplomowej przewidziane są metodyczne i merytoryczne konsultacje z promotorem. Egzamin końcowy w formie prezentacji pracy odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

METODY NAUCZANIA NA MBA

Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia, pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Są to osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną, legitymujące się doświadczeniem praktycznym, wykorzystujące metody interaktywne w kształceniu umiejętności słuchaczy.

SYSTEM OCEN

Każdy przedmiot kończy się wystawieniem oceny, w dużym stopniu w oparciu o samodzielną pracę słuchaczy poza zajęciami. Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, złożenie pracy końcowej i przystąpienie do egzaminu końcowego, oraz wniesienie niezbędnych opłat.

WYJAZDY STUDYJNE

Organizowany słuchaczom wyjazd studyjny obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast pozostałe koszty ponosi szkoła.

DYPLOM UKOŃCZENIA MBA

Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej są kształtowane z uwzględnieniem warunków realizacji MBA w uczelni partnerskiej oraz wymogów ich akceptacji przez uczelnię partnerską w Niemczech.

Rozpoczęcie kolejnej edycji studium następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów. Zajęcia rozpoczynają się w październiku lub lutym i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu godzin dziennie (na życzenie uczestników dni zajęć mogą ulec zmianie na przykład na piątki i soboty). W przypadku zajęć prowadzonych przez wykładowców uczelni partnerskiej organizacja zajęć może być inna (trzy kolejne dni tygodnia). Zestaw przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy w ramach poszczególnych modułów na życzenie słuchaczy może ulec zmianie.

KOSZTY STUDIÓW

 • wpisowe: 500 zł
 • czesne brutto: 12 500 zł (jednorazowo 11875 zł lub w 5 ratach po 2500 zł)
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł
 • wydanie dyplomu MBA w języku polskim: 40 zł

Uczelnia oferuje wiele ulg, aby ułatwić podjęcie decyzji o zapisaniu się na studia podyplomowe celem podniesienia swoich kompetencji (wykaz ulg dostępny jest w zakładce „ULGI” – centrumpodyplomowe.pl).

Master of Business Administration to światowy standard kształcenia osób mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku prowadzi je od 2002 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Oferta MBA jest skierowana do średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem. Koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, projektów konsultingowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, pracy dyplomowej. Absolwenci MBA są wyposażeni w nowoczesne narzędzia analityczne i umiejętności praktyczne rozwiązywania problemów organizacyjnych. Program studiów zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.