ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LOKALNYMI

Studia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LOKALNYMI odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych lokalnych liderów i aktywistów, którzy chcą działać na rzecz lepszego wykorzystania zasobów endogenicznych i poprawienia konkurencyjności małej ojczyzny w zglobalizowanej rzeczywistości.

CELE EDUKACYJNE

• zapoznanie słuchaczy z metodami nowoczesnego zarządzania zasobami lokalnymi;

• przekazanie wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych zarządzania zasobami gmin i regionów;

• zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych m.in. z zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego, dziedzictwem materialnym i niematerialnym; kapitałem społecznym; ładem wizualnym i wizerunkiem gminy oraz planowaniem przestrzennym i oceną atrakcyjności turystycznej gminy;

• uzyskanie przez słuchaczy profesjonalnych umiejętności w zakresie: partycypacji społecznej w zarządzaniu wspólnotą lokalną i negocjacji w ramach wspólnoty oraz współpracy z mediami i public relations w promocji zasobów lokalnych;

• zapoznanie słuchaczy z GIS – metodą wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, jako wspomagania procesu decyzyjnego w zarządzaniu zasobami lokalnymi;

• nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy odnośnie konstruowania i realizacji projektów w zakresie zarządzania zasobami lokalnymi.

CEL BIZNESOWY

zwiększenie konkurencyjności gmin, miast, powiatów, jak i całego województwa podlaskiego poprzez wzmocnienie kompetencji osób zarządzających zasobami lokalnymi.

SŁUCHACZE

Studia adresowane są do menedżerów samorządu terytorialnego (urzędów gmin, miast, starostw i województwa) oraz kadry zarządzającej instytucji ochrony przyrody, ochrony zabytków i właścicieli obiektów zabytkowych, placówek kultury oraz przedsiębiorstw komunalnych, jak również do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania szeroko rozumianymi zasobami lokalnymi, a przez to wykorzystania potencjału województwa podlaskiego.

PROGRAM STUDIÓW

Moduł 1: Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych

 • kategorie i identyfikacja zasobów lokalnych,
 • sterowanie rozwojem lokalnym

Moduł 2: Uwarunkowania prawne zarządzania zasobami lokalnymi

 • prawne podstawy zarządzania zasobami lokalnymi,
 • prawo własności
 • prawo autorskie

Moduł 3: Zarządzanie zasobami gminy: zasady i praktyka

 • marketing terytorialny,
 • kapitał społeczny,
 • dziedzictwo materialne i niematerialne,
 • środowisko przyrodnicze, turystyczne,
 • planowanie przestrzenne,
 • wizerunek JST,
 • narzędzia GIS w zarządzaniu zasobami gminy,
 • wizyty studyjne

Moduł 4: Partycypacja i komunikacja społeczna w procesie zarządzania

 • zarządzanie wspólnotą lokalną,
 • negocjacje,
 • public relations w promocji zasobów lokalnych

Moduł 5: Praktyka zarządzania zasobami lokalnymi

 • inkubacja produktów,
 • konstruowanie, kreowanie i realizacja projektów,
 • studia przypadków,
 • praca projektowa

WARUNKI ZALICZENIA

Egzamin końcowy – obrona pracy projektowej, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem i wykonaniu samodzielnych prac zaliczeniowych

KOSZTY

 • cena brutto 4200,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł