GOSPODARKA ODPADAMI i ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Celem studium podyplomowego „Gospodarka odpadami i zarządzanie środowiskiem” jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy w aspekcie prawnym (z zakresu zarządzania środowiskiem i gospodarowania odpadami) oraz technicznym/technologicznym (w tematyce ochrony środowiska i gospodarki odpadami), co umożliwi:

 • w przedmiotowym obszarze przygotowanie do realizacji zadań natury administracyjnej w organach administracji publicznej różnych szczebli (np. związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przygotowania wniosków, ewidencji i raportów dotyczących problemu odpadów),
 • wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001,
 • nabycie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności z obszaru zarządzania środowiskiem/gospodarowania odpadami, co umożliwi podjęcie pracy w firmach w działach ochrony środowiska, firmach zajmujących się odbiorem, transportem, unieszkodliwianiem odpadów,
 • podwyższenie kwalifikacji kadry działającej w przedsiębiorstwach w obszarze inżynierii środowiska, utylizacji odpadów.

KORZYŚCI

Słuchacze studium poznają:

 • źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko (powietrze, woda, gleba),
 • skutki zdrowotne narażenia na substancje szkodliwe jako zanieczyszczeń powietrza, wody, gleb,
 • metody i aparaturę do analizy instrumentalnej w badaniach próbek środowiskowych.

Absolwenci studium będą dysponować praktyczną wiedzą narzędziową odnośnie interpretowania i stosowania:

 • obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami,
 • Systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 i Systemu/Programu EMAS i SOZAT,
 • systemu zarządzania oraz organizacji w sektorze odpadów,
 • klasyfikację odpadów,
 • hierarchię gospodarowania odpadami,
 • podstawy odzysku, recyklingu, zagospodarowania wybranych grup odpadów, unieszkodliwiania odpadów,
 • technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
 • technologii termicznego przekształcania odpadów (z odzyskiem energii),
 • zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 • podstaw pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł,
 • metod odnowy zdegradowanych obszarów glebowych.

Absolwenci będą potrafili:

 • sporządzać wnioski/zezwolenia na zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, uznanie substancji za produkt uboczny,
 • zarządzać systemem selektywnej zbiórki odpadów, odbiorem, zagospodarowaniem odpadów w zakładach produkcyjnych/usługowych, gminach itd.,
 • zarządzać składowiskiem odpadów, spalarnią i współspalarnią odpadów,
 • wykorzystać technologie unieszkodliwiania wybranych odpadów niebezpiecznych,
 • wdrażać technologie odpylania i oczyszczania gazów odlotowych z procesów termicznych,
 • wdrażać technologie odzysku, recyklingu, zagospodarowania wybranych grup odpadów,
 • wykorzystać pozyskaną wiedzę z zakresu prowadzenia procesów termicznych.

SŁUCHACZE

Studium adresowane jest do pracowników urzędów państwowych, administracji samorządowej, pracowników/kadry kierowniczej działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, pracowników/kadry kierowniczej jednostek ochrony środowiska, pracowników/kadry kierowniczej zakładów gospodarki komunalnej oraz zakładów działających w obszarze gospodarowania odpadami, osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami, absolwentów szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się w pracy zawodowej problematyką związaną z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskiem lub/oraz odpadami, pracowników ośrodków badawczo-rozwojowych.

WYKŁADOWCY

Wykładowcy tworzą zespół doświadczonych praktyków (ekspertów z branżowym doświadczeniem) oraz nauczycieli akademickich. W ten sposób gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia.

PROGRAM RAMOWY

Program obejmuje 180 godzin zajęć (dwa semestry), realizowanych on-line (oprócz dwóch zjazdów, w ramach których realizowane będą zajęcia studyjne). Planowana jest realizacja zajęć dwa razy w miesiącu w soboty. Program zawiera następujące zagadnienia:

 • Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska
 • Gospodarka – zagrożenia dla środowiska (powietrza, wody, gleby)
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – podstawa prawna
 • Systemy zarządzania środowiskiem, recykling opakowań, system DSD – zielony punkt
 • System zarządzania środowiskiem ISO 14001
 • Systemy/Programy EMAS i SOZAT
 • Odnawialne źródła energii
 • Ochrona powietrza – technologie odpylania i oczyszczania gazów odlotowych z procesów termicznych
 • Mikrobiologiczna jakość powietrza wewnętrznego i atmosferycznego, ocena narażenia ludzi na czynniki biologiczne w środowisku pracy i w środowisku pozazawodowym, techniki poprawiające jakość powietrza wewnętrznego
 • Funkcjonowanie i odnowa środowiska glebowego
 • Ocena toksykologiczna zanieczyszczeń środowiskowych
 • Analiza instrumentalna w badaniach próbek środowiskowych
 • Skutki zdrowotne narażenia na substancje szkodliwe jako zanieczyszczenia środowiska
 • Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami – Ustawa o odpadach, Ustawa Prawo ochrony środowiska, Rozporządzenia
 • Gospodarowanie odpadami w obiegu zamkniętym
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ewidencja odpadów i sprawozdawczość, zezwolenia na zbieranie i na przetwarzanie odpadów
 • BDO – Baza danych o odpadach
 • Odpady komunalne, przemysłowe, niebezpieczne
 • Zarządzanie odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Minimalizacja powstawania odpadów
 • Unieszkodliwianie odpadów – odzysk, recykling, technologie zagospodarowania, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie , paliwa formowane z odpadów, biopaliwa, kompostowanie, fermentacja metanowa, termiczne przekształcanie, składowanie
 • Gospodarka odpadami na terenach cennych przyrodniczo
 • Seminarium dyplomowe
 • Zajęcia studyjne np. w: Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Spalarni odpadów, Oczyszczalni ścieków, Biogazowni przy Oczyszczalni ścieków, Stacji Demontażu Pojazdów.

Warunki zaliczenia i organizacja
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  (wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku) otrzymuje się pod warunkiem: uczestnictwa w zajęciach, uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS, przygotowania oraz złożenia pracy końcowej, podejścia do zaliczenia końcowego.

Koszt studiów

 • cena brutto (czesne): 4900,00 zł  (jednorazowo 4655 zł) lub w 4 ratach po 1225 zł)
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł

Uczelnia oferuje wiele ulg, aby ułatwić podjęcie decyzji o zapisaniu się na studia podyplomowe celem podniesienia swoich kompetencji (wykaz ulg dostępny jest w zakładce „ULGI” – centrumpodyplomowe.pl).